Cô Đơn

 

Bình minh... Ta với cô đơn

Hoàng hôn lẻ bóng có hơn chi nà

Đầu non dần khuất bóng tà

Cô phòng chỉ có mỗi ta với mình!

Sông Song