Người Dưng

Thu về lại nhớ người dưng
Kết muôn sắc lá lưng chừng trăng treo
Một xanh năm đỏ chín nâu
Mười vàng nỗi nhớ nông sâu bốn bề

Người dưng sao bỗng hiện về
Tháng mười vương vấn tê mê cùng mình
Người đâu xa lạ xinh xinh
Về dưng con mắt cái đình ngã nghiêng

Cái duyên không bán bằng tiền
Tình dưng mây gió cõi riêng mắc bùa
Mùa thu vén áo tìm nhau
Người dưng dưng nỗi ngàn sau sắc màu

Mùa thu ai đứng trông sau
Lá sao theo gió làm đau lòng người
Trăm năm cũng một cõi đời
Yêu ai tự độ nhớ người dưng dưng

Quang Nguyên
October 10, 2021