Nhìn Mùa Thu Đi Qua

 

Ngô đồng bên sông rụng 

ngày trũng xuống thu không 

cải ngồng cong mắt đợi 

những mộ phần lưu vong 

 

Trăng vàng ròng thiếu phụ 

trăng ngủ kiếp không nhà 

thương bầy chim di trú 

cánh rũ buồn phương xa

 

Chim qua mùa giông bão 

cáo phó một mùa ngâu 

mai về trăng thay áo 

trăng chở  buồn về đâu 

 

Thu sầu đêm thương khó 

thu võ vàng hư không 

người sầu đêm gác trọ 

ngày về không dám trông 

 

Ngô đồng bên sông rụng 

người chín nũng trong nhà 

treo buồn trên mắt lá

nhìn mùa thu đi qua...

Duy Phạm