Lục Bát Tàn Canh

Cổ
kim
bày trận đao binh
nước cờ vãn cuộc tử sinh
mất
còn
thế gian nhiễu sự đa đoan
thắng
thua
được
mất
nửa con
nửa người
thấy gì canh bạc cuộc chơi
được vua
thua giặc
muôn đời... vậy thôi.
ngàn năm tiếng khóc mồ côi
đống xương vô định ngút đồi nhân gian

đếm
câu lục bát canh tàn
đốt bao con chữ mà nhang khói người?

d u y p h ạ m