Trống Vắng

 

Mây bay về phương nao

Quên lời hứa ban đầu 

Để lệ sầu giăng mắt 

Mưa thấm tận vực sâu 

 

Thời gian như gió cuốn 

Theo nước trôi qua cầu 

Đời buồn như biển vắng 

Hắt hiu chiều mưa ngâu 

 

Ngồi bên cà phê đắng 

Người đi ngoài biển dâu 

Đêm buồn đêm lẻ bạn

Biết tìm đâu ... về đâu.

 

Minh Triết