Những Ngôi MG


Ngày về
bãi
chiến trường xưa
thưa rằng
lửa
đạn
như vừa qua đây
đất này đỏ nắng xanh cây
trên khuôn mặt mẹ hao gầy tháng năm

Đàn con
biền biệt mù tăm
xác vùi núi thẳm
thây nằm đáy sông
ngày ngày
mẹ mỏi mòn trông
nhớ từng đứa một mùa đông giá buồn

Niềm vui đỏ mắt quê hương
nỗi đau cắt ruột giá gương nhiễu điều
mẹ đi nhặt lá đường chiều
Phủ lên mộ gió đìu hiu tháng ngày

d u y p h ạ m