Nỗi Lòng Hôm Nay...

 

Người ta nâng chén chúc mừng

Sao chị ngang vắt một vừng trắng tang

Người ta vui hát bên đàn

Sao chị nức nở khúc tàn biệt ly

Người ta rạng rỡ cười hì

Sao chị ủ dột bi ai thế này

Một mình mình với chén say

Có ai cùng cạn chén cay đang tràn?

Sông Song

30/4/2022