Người Về...

- viết cho G -

 

Người về vạch lá tìm sâu

Ta ngồi hong giọt giọt rầu rầu rơi

 

Người về dụ nắng rong chơi

Ta ngồi hun lụi cả trời gió mưa

 

Người về phá nhịp đò đưa

Ta ngồi vét tiếng nhặt thưa chợ đời

*.

Hà Nội, 19 tháng 5-2022

Đặng Xuân Xuyến