2 Khúc TBuồn!

 

Ngày vui lại hóa ngày tang

Ai bào ai xẻ tâm can thế này?

Mẹ con ly biệt từ rày

Con ơi! Hãy ngủ cho say giấc này!

(19/5)

             ∆∆∆

Cửa lò đóng, nỗi đau má mở

Xác con tan, má hực tâm can

Đường trần tục, con đi má ở

Có nỗi nào xót buốt hơn không?

(20/5)

Sông Song