Nửa


Hồng trần cởi nửa
bầu không
cởi mông lung quạnh giữa đông đảo người
che con mắt đục hổ ngươi
mắt kia còn lại
nửa cười
nửa đau
sa di giằng lắm cũng nhàu
bờ quay không thấy
nửa thau
nửa chì
nâu sồng niệm thức từ bi
áo lem nhem nửa trà mi tỏ tường

lục căn bình bát cúng dường
thất tình chướng nghiệp chỗ nhường nhịn nhau

chỗ này một nửa chỗ sau
ta
con chim hót giọng đau...
gọi chiều

d u y p h ạ m