Tiễn Con VVới Biển!

 

Mẹ biển ơi! Xin Người đón nhận

Phần cốt tro của đứa con con

Hòa theo sóng chu du khắp chốn

Hóa thành hơi tụ đám mây lành

Tan thành nước trở về với đất 

Tưới cỏ cây, hoa trái trĩu cành

Cho nhân sinh rửa đời khó nhọc 

Dịu tâm hồn trong cõi phù sinh

Thân cát bụi, xin về cát bụi

Linh hồn nương bóng Phật... Nguyện thành!

 

9/6 Nhâm Dần (7/7/2022)

Sông Song