Nghiêng


Nghiêng chiều
rót cạn quan san
nghiêng chung rượu rót lời than vãn cùng
nghiêng đêm rối sợi tơ chùng
nghiêng tôi nắng sớm phù dung... cuối ngày

d u y p h ạ m