Phận Đời!

 

Nhanh hay chậm... Cũng một ngày phải tới

Rủi hay may cũng đi trọn phận đời

Kiếp long đong nên con làm con má

Phận bọt bèo nên má lụy đời con!

 

Sông Song