Chân Trần Vướng Cát! 

 

Biển chiều... cát vướng chân trần

Quen như chưa có một lần rời xa

Nhìn trong kí ức đã qua

Cát còn in dấu chân ta bên người

Thuở chưa chạm nỗi đau đời 

Chưa soi bóng chiếc, đêm khơi nỗi buồn

Chưa biết ém giọt lệ tuôn

Đưa vào trong tạo suối nguồn dệt thơ

Chưa nghĩ tình người là mơ

Một ngày người cắt đường tơ... Dứt tình

Bỏ ta thui thủi một mình

Để chiều nay... cát chỉ mình vướng chân!

Sông Song