Khúc Xạ

 

Mài nghiên xắt lát chiều loang
ngồi đong đo lại lớp mòn hao hư
xé màn đêm muộn bù trừ
còn chăng?
chút đỉnh
cõi ưu tư buồn

Cõi tình nào cũng rập khuôn
còn chăng ?
tiếng vọng trầm chuông gọi chiều
một liều
năm bảy cũng liều
kiếp này ăn chịu ngủ lều cũng quen
ta em khúc xạ trăng đèn
tàn khuya khoắt muộn nuốt nghèn nghẹn đau

Mài nghiên xắt mỏng trăng nhàu
trộn màu bỉ cực vẽ câu thơ gầy

d u y p h ạ m