An-Nhiên  

 

Tự tại ung dung đến cửa thiền 

Tâm hồn tĩnh lặng sống an nhiên 

Xa rời cõi tạm nhiều tai tiếng 

Lẫn  tránh trần gian lắm muộn phiền 

Thuở ấy xô bồ trong loạn lạc 

Bây giờ thoải mái giữa bình yên 

Công danh sẽ được điều mong muốn  

Hạnh phúc chan hòa ở cõi tiên 

Minh Triết