T Tình


Sáu mươi mấy tuổi
thôi mà!
có gì mặc cả
tình xa
tình gần
trăm năm
một
núi xà bần
thả từng cái xuống
chật
trần gian ... đau

d u y p h ạ m