Bóng Mây
 

Hun hút đường mây... bóng dáng con

Mịt mù sương khói lộng chiều hoang

Vời vợi biển xa... con mắt mỏi

Biết tìm đâu thấy cánh chim non?
 

Sông Song