Lỗi Hẹn 

 

Em về thuở ấy đã mùa đông 

Với cả tình thương đượm thắm nồng 

Phố núi âm thầm năm tháng đợi 

Đô thành lặng lẽ phút giây trông 

Thu tàn ủ rủ cây thay lá 

Xuân đến mượt mà trái trổ bông 

Bến cũ giờ đây thành kỷ niệm 

Sao đành lỗi hẹn một dòng sông

Minh Triết