Chợ

 

Chợ ba hoa

bán thật thà 

ta

ngu ngơ mãi đến già chửa... khôn 

chợ mơi 

bán cái hoàng hôn 

bán 

bề bộn khắp cuối thôn đầu làng 

chợ quê em bán... hồng nhan 

nhín 

dăm ba mớ gói sang nhà người
 

Chợ mơi 

giòn rụm tiếng cười 

chợ chiều cúi mặt hổ ngươi... em về.

 

Duy Phạm