Cát Bụi...

 

Còn đây xin giữ chút tình

Xuôi tay nhắm mắt, trọng khinh cũng thừa

Còn đây, kề cận sớm trưa

Xuôi tay nhắm mắt đón đưa những gì?

Còn đây... Xin một chữ vì...

Xuôi tay nhắm mắt biệt ly đôi đường

Còn đây xin hãy nhún nhường

Xuôi tay nhắm mắt có thương cũng đành

Có ai đoán được tử sanh?

Người ơi! Cát bụi... Mong manh cõi trần!

Sông Song