C u ộ c   R ư ợ u


Một góc sân
một khoảng trời
tôi
thằng mọt sách ngồi phơi .. nỗi niềm
có đêm
trăng rụng lưỡi liềm
hồn du tử mộng trước thềm
lượm trăng
có đêm
nhặt miểng muộn mằn
hồn tôi chín nẫu nỗi trăn trở mình

dưới giàn hoa
rượu một bình *
tôi
thinh lặng uống
nhục
vinh
chén đời
chung nào
rượu phạt
rượu mời ?
tôi
lơi nhơi mãi cầm hơi... kiếp này

d u y p h ạ m