Sầu Miên!

 

Tàn thu... tóc rũ sầu miên

Vương vương... sợi nhớ trượt triền đắm mê

Chơ vơ... xa dội câu thề

Bước ai hờ hững đi, về, tỉnh, mơ

Gió ơi! Sao lộng đường tơ?

Khiến mây mù mịt che mờ song thưa

Đông sang xuân mãn hạ đưa

Thu nay đã lụn... sao chưa tìm về?

Sông Song