Đau...

Đau... đau! Tim ta rất đau

Từng vết... từng vết chém nhàu lên nhau

Nhưng sao máu chảy không màu?

Trong như giọt lệ tràn mau... ngập hồn...!

 

Sông Song