Lối Xưa 

 

Đông lại quay về trên lối xưa

Có người thơ thẩn dạo trong mưa

Đi tìm kí ức... Tình xa ấy

Cái thuở tình nồng... Ai đón đưa!

Cái thuở tôi người hay ngắm mưa

Khảy đàn... Trong gió tiếng ca đưa

Đâu biết ngày sau đàn lỗi nhịp 

Mưa buồn hoà quyện tiếng ca xưa!

Sông Song