Nhìn Lại Một Năm Qua

Hôm nay tháng tận năm tàn 
Tinh tấn tu tập vén màn vô minh 
Sóng đời vẫn cứ vô tình
Cái Ta đôi lúc vô hình lăn theo 
Phật Pháp học được ít nhiều 
Phút giây An, Lạc là điều không hư 
Năm tới lại cứ từ từ 
Học, Tu, Nghiệm chứng “như như” lẽ đời 
Khổ đau, hạnh phúc, vẽ vời
Như tranh vân cẩu, ngó rồi, bỏ qua
Chẳng nghĩ gần chẳng nghĩ xa
Chuyện gì rồi cũng tà tà qua đi 
Mai kia về núi Tu Di 
Theo Phật học tiếp đường đi không đường
Kinh vô tự, lẽ vô thường 
Vô minh, vô ngã cũng buông theo dòng.

Sao Khuê
31/12/2022 (31 Déc 2022)