Tan Bóng

Bỏ xứ bầy chim lạc mất đàn
Tha hương côi cút giữa muôn vàn
Tình xưa mất dấu giống Viêm Việt
Mây phủ bạc đầu gió Bấc lan
Sông biển thẹn lòng theo xứ lạ
Người Nam lẩn thẩn bước rùn chân
Anh hùng rụt cổ bí cờ thế
Ngẩng mặt trời xanh bóng lạ tan

Quang Nguyên
11/01, 2023