Em Là Mùa Xuân


Em là Xuân
Hay áo Xiêm diễm tuyệt
Em là Xuân
Hay trời xanh cỏ biếc
Em là Xuân
Hay sắc Xuân đậm nét
Em là Xuân
Hay lượng Xuân bao la
Em là Xuân
Hay là hương sắc Xuân
Em là Xuân
Hay em là mùa Xuân

Xuân Thi