Rằm Tháng Giêng

 

Nguyệt 

nhớ

quỳnh hương 

nhạc

nhớ

người 

vàng hườm

trăng chín 

mộng 

vừa rơi 

tương tư 

đã xỉn hồn du tử

đáy chén hồ như

rụng

tiếng cười...

 

d u y p h ạ m