Lạc Bước Chân Côi... 

Phi trường... Lạc bước chân côi

Giọt mưa bay lạc... Ướt đôi mắt buồn

Vương vương... Miền nhớ quay cuồng

Niềm thương cảm vút... như luồn vào tim

Nhưng thôi... Người biết đâu tìm

Nên ta lạc lõng... Ôi Chim lẽ bầy!

 

Sông Song

22/2/2023 sân bay quốc tế Đà Nẵng.