Nàng Kiều

Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như
“Ba trăm năm nữa ai người khóc Tố Như?“

Nguyễn Du

  Gạo thơm trăng trắng nước trong
Thân Kiều nước đục mấy vòng oan khiên
Chơi khăm thế sự nghiệp duyên
Mười lăm năm lại nối liền biển dâu
Mười lăm năm nữa qua cầu
Bi thương lắm lẻ thêm sầu thế gian
Mười lăm năm bóng giải oan
Thân già đo kiếp đoạn trường oái oăm
Ngẫm thay thế sự vô thường
Trời kia đã bắt tắm dòng đục dơ
Mệnh kia trời chẳng làm ngơ
Lập thân đành chịu hững hờ thanh cao
Quỷ tha ma bắt vương vào
Đồng thanh tương khí tương cầu Đạm Tiên
Ấy xui Từ Hải tâm hiền
Nghe Kiều xúi bậy họa liền vào thân
Cho hay cái nghiệp quỷ thần
Giác Duyên giải nghiệp được phần bình an
Đoạn trường ai biết đem cân
Mười lăm năm ấy bao ngần đớn đau
Giải oan khổ nạn qua cầu
Thương câu lục bát Nguyễn Du khóc Kiều

Quang Nguyên
Ngày 11 Tháng 03, 2023