Gương Xưa Tìm Bóng *

gót hài theo bước người dưng
ta
thằng tiếc của…
lừng khừng trông theo
qua sông gút sợi gieo neo
phận nghèo chèo chống chiều heo hút buồn
tàn y xếp kĩ đáy rương
tìm hơi ấm cũ cũng dường như phai
gương xưa vỡ vụn hình hài
đập
làm chi nữa
bóng ai đâu còn…?

Duy Phạm