Thôi Em Mình Lỡ Lạ Nhau

Trăm năm

mấy nhịp cầu
ngàn năm
bước
mấy cuộc dâu bể này?

tay lần tràng hạt đêm nay
bàn tay sấp ngửa
mỏng
dày
đa đoan

chỗ dày gói mộng ngày son
chỗ mong mỏng
cột
những mòn mỏi xa

câu kinh nhật tụng đã già
khải huyền trang sách trổ hoa đồi mồi

thôi em
mộng
chẳng riêng tôi
cuộc trăm năm dựng trên đồi tử sinh

tìm đâu miếng vá đồng trinh
xé ngàn mảnh đắp cho tình đỡ đau

thôi em
mình
lỡ lạ nhau
kiếp này
kiếp nữa
kiếp sau... mất còn ?

trả em gối mộng ngày son
trả mong mỏng sợi đa đoan... tình buồn

duy phạm