Đồi Thông Một Sáng

Đồi thông một sáng mù sương
Điệp trùng bia mộ tím đường hoa sim
Thinh không vọng một tiếng chim
Mười lăm năm cha khuất chìm cõi mây!

Đồi thông một sáng hạ này
Trời căng gió mộ bia gầy chân nhang
Lắng lòng con với núi ngàn
Tưởng về cha giữa mênh mang luân hồi...

Khói trầm lãng đãng non khơi
Ngàn hoa lau ngỡ chứng lời vẫy theo...

Nguyễn Tuất