Lênh-Đênh

Em về bên cội chiên-đàn,
Còn anh lãng-đãng dưới ngàn mưa bay;
Nghiệp duyên kiếp trước chưa đầy.
Chuông ngân vọng lại, thuyền đầy trăng đi.

Nguyễn Hoàng Lãng-Du