Sợi Dây Thung

Có cô bé, tóc đuôi gà
Đi qua, tóc nhún lòa xòa sau vai
(Cô bé chưa lớn bằng ai
Dường như học lớp mười hai là cùng)
Tình cờ nhìn tóc bé rung
Sao anh lại mến... sợi dây thung quá chừng

V.T.