Thi

Bài thi trong lớp sẵn bày
Học trò gặm nhắm viết chì trong tay
Thi không ăn ớt mà cay
Con toán con số ưa hay nhọc nhằn

Ngày xưa tôi cũng bần thần
Mỗi khi thi cử tay chân rã rời
Học trò không nói một lời
Ngậm tăm tăm tẳm có trời hiểu cho

Thi không đấm đá mà lo
Lạy trời trò đã lơ mơ thuộc bài

Quang Nguyên