Dấu án hôm nay quẳng mất rồi
Học trò thầy giáo cũng đành thôi
Hè về chữ nghĩa khôn đi mất
Để lại trong đầu vết mực bôi

Quang Nguyên
June 17, 2021