Hạt Kim Cương

 

Chấp có
Chấp không
Không không
Có có
Không có
Không không

 

Bạch Xuân Phẻ