Ngồi Thiền Dưới Trăng

 

Ngồi Thiền gió mát trăng thanh

Lung linh ánh nguyệt 

Long lanh tâm mình.

Tâm lặng lẽ 

Giữa sinh linh

Rõ ràng thường biết 

Cõi tình 

Như Lai.

 

Tâm Thường Định