Hoa Trong Đá, Lá Muôn Ngàn   

1.

Phước Lâm chốn cũ Chùa thiêng

Tầm sư học đạo khắp miền Hội An

Hoa trong đá, lá muôn ngàn

Rời quê xứ Quảng

Lỡ làng tử sinh

Giới-Định-Tuệ Kim Quang Minh

Thoát vòng tục lụy hồi sinh Niết Bàn!

2. 

Thu Bồn lạnh bến đưa người

Mưa rơi đưa tiễn nụ cười lữ tăng 

Viên thành đạo nghiệp pháp đăng

3. 

Lưng trời Viên Giác tích xưa

Cây Đa chốn cũ hồn đưa nhau về

4.

Phù Tang mấy độ anh Đào

Có-không còn-mất thuở nào vỡ toang

Ai về vạt nắng chiều loang 

Tỉnh ra cũng đã huy hoàng rong rêu

5.

Chở bốn tâm rộng lớn

Tặng người khắp trần gian

6.

Buồn vui danh lợi không màng

Trầm luân khổ ải muôn ngàn độ sinh

7.

Anh Đào như tuyết trắng rơi

Quanh ta cũng đã mấy thời chuông vang

8.

Bảy mươi năm

Đông Tây đi hết

Hành vô hạnh hành 

9. 

Thanh lương hỡi ngọn gió Đông

Thuyền từ bến giác Tánh Không ngút ngàn

Tam vô lậu học thanh nhàn

10. 

Sông Leine nước chảy

Ai cũng đến và đi

Rỗng không bao nhiêu cõi 

Nắm tuyết lưu luyến gì 

11. 

Trăng sáng không phân biệt

Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội 

Tâm rõ ràng thường biết

12. 

tác Như lai sứ, 

hành Như lai sự

kinh Điển Viên Giác 

luận Điển giác viên.

 

Tâm Thường Định