Tuệ Mạng

 

Mọi vật chất vô thường 

Tâm linh, duyên nhân quả

Tuệ mạng cõi thênh thang

 

Bạch Xuân Phẻ