Ngộ

Vạn pháp qui tâm về một lối
Đường mây vẫn cứ mãi bay bay
Cạn nghĩ ngoài kia nắng rộn rã
Ra chừng hoa nở mùi thơm lây

Quang Nguyên
17/06, 2021