Mây Nước

Ngửng đầu lên
ngó thấy mây
Nhìn xuông đáy nước
cũng mây ngang trời
Mây trên, mây dưới sóng đôi
Cùng nhau đi dạo
đời đời thuỷ chung

Ôi! mây trắng nước trong
Xa nhau vời vợi
Cũng vẫn trong nhau
Vẫn sáng ngời…

  …Mây bay qua
Nước còn đây
Trong trẻo không gợn mây
Không lưu chẳng giữ
Chỉ còn Chân như

Sao Khuê