Ngộ 

Hôm nay có kẻ hiểu ra 
Vượt qua bể khổ đến nhà Như Lai
Giác rằng thống khổ trần ai
Lại là thuốc đắng thật tài tình thay
Từ ôm mối hận hàng ngày
Quán ly thuốc đắng thấy ngay vô thường
Rằng đây vị đắng khó thương 
Khi qua khỏi miệng còn vương chút sầu
Thêm một ngụm nước nhiệm mầu
Vị đắng tan hết, bệnh đâu còn hành 
Hôm trước bệnh còn đành hanh
Thân nay đã lại yên lành như xưa
Tâm ơi, nhớ lấy, xin chừa
Vọng tưởng chấm dứt cũng nhờ thọ Không
Tuỳ duyên mọi việc, thả lòng
Hên xui: như khách cứ vòng tới, lui
Ta làm chủ, khách đến: mời 
Không yêu, chẳng ghét, tâm thời thong dong
Không xua đuổi cũng chẳng mong 
Ta không hiện hữu cũng không vô hình 
Mọi pháp đều vẫn vô tình
Không bám, chẳng ghét, tử sinh thôi màng 

Sao Khuê
31/12/2022 (31 Déc 2022)