Ấn Nguyện

  Kính cầu vang giữa đêm thâu
  Bàn thay thủ ấn đan sâu mấy tầng
  Mật ngôn chuyển động châu thân
  Giang tay thu lại giữ thần tám phương
  Trên cao chư vị tỏ tường
  Soi tâm kiến tánh vô thường hoá thân

  Quang Nguyên
  12/7 (July 12), 2021