Làm Báo

 

Người về gọi dậy mùa xuân,

Lời hay ý đẹp xây tầng hoa sen.

Mặc đời đóng cửa cài then,

Câu kinh Pháp Cú liên-miên chẩy vào.

 

Nguyễn Hoàng Lãng Du