Quét Chùa

   Kính tặng Thầy Tịnh Nhơn

Nhẹ nhàng quét bụi trần gian

Vô minh tràn khắp gian nan cõi đời

Tinh chuyên quét sạch bụi đời

Vườn tâm trong sạch rạng ngời Chân Như. 

Bạch Xuân Phẻ