Vô Ngôn

   Kính tặng Thầy Minh Đạt

 

Điện Phật trầm hương toả

Trăng khuya soi dáng gầy

Thầy trầm tư tĩnh toạ

Vô ngôn thay cảnh này.

 

Bạch Xuân Phẻ