Rồng Lặng

Kính tặng Ni sư Thuần Bạch và Ni sư Thuần Tuệ.

 

Rỗng. Lặng. Chân. Huyễn. Thị. Như.

Tìm về. Cõi Tịnh. Chân Như. Vĩnh hằng.

Không gian. Thanh thoát. Vầng trăng.

Nụ cười. Hoa. Tượng. Tuệ đăng. Tâm người.

 

Bạch Xuân Phẻ